EKONOMIA SPOŁECZNA


CO TO JEST EKONOMIA SPOŁECZNA?

Ekonomia społeczna to forma działalności gospodarczej łączącej w sobie cele społeczne i ekonomiczne. Jest ukierunkowana na działania skierowane na rzecz ludzi, w szczególności dla poprawy ich sytuacji oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Działalność tego typu jest prowadzona jest przez przedsiębiorstwa społeczne – podmioty, które nie działają w celu maksymalizacji zysku, a wypracowane dochody inwestują w rozwój tworzącego przedsiębiorstwo zespołu ludzi oraz cele, jakim służy przedsiębiorstwo.

Instytucje działające w sektorze Ekonomii Społecznej to tzw. Podmioty Ekonomii Społecznej (PES). Zaliczają się do nich głównie:

  • podmioty prowadzące reintegrację społeczną i zawodową w różnych formach m.in.:
  • Centra i Kluby Integracji Społecznej,  Spółdzielnie Socjalne, Zakłady Aktywności Zawodowej,
  • podmioty prowadzące działalność na otwartym rynku - m.in.: banki spółdzielcze, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, fundusze poręczeniowe,  agencje rozwoju regionalnego, organizacje pozarządowe – stowarzyszenia i fundacje.

Do obszarów, w których najczęściej działają PES należą:

  • integracja społeczna i działalność na rynku pracy,
  • dostarczanie usług publicznych – społecznych (np. edukacyjnych, opiekuńczych) i technicznych (np. porządkowych, utrzymania zieleni),
  • usługi o charakterze wzajemnym,
  • usługi na otwartym rynku (np. w branży gastronomicznej i hotelarskiej),
  • dostarczanie dóbr publicznych i rozwój wspólnot lokalnych,
  • działalność handlowa i produkcyjna.