REALIZOWANE PROJEKTY

 

Celem Centrum Integracji Społecznej jest odbudowanie i podtrzymywanie u osób defaworyzowanych zdolności do efektywnego pełnienia ról społecznych oraz samodzielnego poruszania się po rynku pracy, prowadzącego do zatrudnienia w różnych formach.

Działalność CIS zgodnie z regulaminem, skierowana jest do niepracujących mieszkańców Gminy Strzyżów. Na podstawie zapisów Ustawy o zatrudnieniu socjalnym, działania obejmują osoby pozostające bez pracy, zmagające się z problemami i trudnościami socjalnymi (długotrwale bezrobotni, bezdomni, uzależnieni od alkoholu, uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, chorzy psychicznie, zwolnieni z zakładów karnych, uchodźcy, osoby niepełnosprawne).

 

POMAGAMY, MOTYWUJEMY, EDUKUJEMY, PRACUJEMY

 

Podstawowy pobyt w Centrum integracji Społecznej trwa łącznie do 12 miesięcy z możliwością przedłużenia do 6 miesięcy i odbywa nie na podstawie Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego.

Uczestnikom zajęć w CIS przysługują m.in.:

- świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych

- jeden posiłek dziennie

- badania lekarskie

- szkolenia bhp

- szkolenia motywujące, doradcze i zawodowe

- ubezpieczenia od NNW

- obuwie i odzież robocza

- możliwość zwrotu kosztów dojazdu dla osób  z poza Strzyżowa

 

 

Opis realizowanych projektów w poszczególnych latach.

2018-2019

„Strzyżowskie Centrum Integracji Społecznej – II edycja” nr RPPK.08.01.00-18-0076/16 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1. „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym"

Sprawozdanie z realizacji projektu - CIS- Edycja II 

TREŚĆ SPRAWOZDANIA/

 

2017-2018

Nazwa projektu