logo fundusze europejskie program regionalny
logo - podkarpackie - przestrzeń otwarta
logo wojewódzki urząd pracy w rzeszowie
logo unia europejska - europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne

REALIZOWANE PROJEKTY


Celem Centrum Integracji Społecznej jest odbudowanie i podtrzymywanie u osób defaworyzowanych zdolności do efektywnego pełnienia ról społecznych oraz samodzielnego poruszania się po rynku pracy, prowadzącego do zatrudnienia w różnych formach.

Działalność CIS zgodnie z regulaminem, skierowana jest do niepracujących mieszkańców Gminy Strzyżów. Na podstawie zapisów Ustawy o zatrudnieniu socjalnym, działania obejmują osoby pozostające bez pracy, zmagające się z problemami i trudnościami socjalnymi (długotrwale bezrobotni, bezdomni, uzależnieni od alkoholu, uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, chorzy psychicznie, zwolnieni z zakładów karnych, uchodźcy, osoby niepełnosprawne).

POMAGAMY, MOTYWUJEMY, EDUKUJEMY, PRACUJEMY

Podstawowy pobyt w Centrum integracji Społecznej trwa łącznie do 12 miesięcy z możliwością przedłużenia do 6 miesięcy i odbywa się na podstawie Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego.

Uczestnikom zajęć w CIS przysługują m.in.:

 • świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych
 • jeden posiłek dziennie
 • badania lekarskie
 • szkolenia bhp
 • szkolenia motywujące, doradcze i zawodowe
 • ubezpieczenia od NNW
 • obuwie i odzież robocza
 • możliwość zwrotu kosztów dojazdu dla osób  z poza Strzyżowa

OPIS REALIZOWANYCH PROJEKTÓW


2018-2019

Projekt „Strzyżowskie Centrum Integracji Społecznej – II edycja” RPPK.08.01.00-18-0076/16 dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu uczestnicy będą korzystać z zajęć w Centrum Integracji Społecznej w następującej formie:

pobyt podstawowy, trwający do 6 miesięcy, poprzedzony miesiącem próbnym, dla wszystkich uczestników tj. 24 osób, na który składa się:

 • reintegracja zawodowa, obejmująca:
 1. praktyczną reintegracją zawodową - świadczenie pracy przez 4 dni w tygodniu, 6-8 godz./dziennie, w ramach jednego z warsztatów: porządkowego i pielęgnacji terenów zielonych, gastronomicznego, opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi. Celem tych działań będzie odbudowa i/lub podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku,
 2. doradztwo zawodowe – indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, w wymiarze średnio 6 godz. dla uczestnika, których celem będzie określenie ścieżki kariery zawodowej zgodnie z predyspozycjami uczestnika, wsparcie w poszukiwaniu pracy i aplikowaniu na dostępne oferty pracy. Zakres spotkań będzie obejmował: opracowanie profilu zawodowego w oparciu o wyspecjalizowane narzędzia (m.in. kwestionariusz BP6), określenie ścieżki zawodowej, pomoc w poruszaniu się po rynku pracy,
 3. warsztaty aktywizacji zawodowej (WAZ) – 32 godziny warsztatów w 3 grupach liczących 8 osób, których celem będzie nabycie praktycznych umiejętności z zakresu poszukiwania pracy. Zakres warsztatów: rynek pracy, formy zatrudnienia, aktywne poszukiwanie pracy, źródła ofert pracy – w tym Internet, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych (wg potrzeb – osoby niepełnosprawne na rynku pracy), przygotowanie do rekrutacji, w tym trening rozmowy kwalifikacyjnej,
 • reintegracja społeczna, obejmująca:
 1. Trening Umiejętności Interpersonalnych (TUI) - 24 godziny zajęć w 3 grupach liczących 8 osób, których celem będzie nabycie podstawowych umiejętności społecznych ułatwiających aktywizację społeczną i zawodową.Zakres zajęć będzie obejmował: motywację pozytywną, komunikację werbalną i niewerbalną, nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów, metody radzenia ze stresem, asertywność, organizację dnia i zarządzanie czasem,
 2. Grupy wsparcia – comiesięczne spotkania ze specjalistą (np. psycholog/psychoterapeuta/coach) w sześciu 4-osobowych grupach, których celem będzie nawiązanie relacji społecznych i wzajemne wsparcie,
 3. Szkolenie „Pierwsza pomoc przedmedyczna” – 16 godzin zajęć w 3 grupach liczących 8 osób, których celem będzie nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Zakres zajęć będzie obejmował: ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy, zaopatrywanie ran i oparzeń, złamania kości, zwichnięcia i skręcenia stawów, sytuacje groźne dla zdrowia i życia, zatrzymanie czynności życiowych, sposoby ewakuacji, zestaw pierwszej pomocy. Uczestnicy otrzymają mini-apteczki z wyposażeniem,
 4. Szkolenie „Podstawy obsługi komputera” – 48 godzin zajęć w 2 grupach do maksymalnie 12 osób/grupę. Celem szkolenia jest wsparcie osiągania pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu, poprzez nabycie podstawowych umiejętności obsługi komputera. Zakres zajęć będzie obejmował: sprzęt komputerowy, pliki i foldery, edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, sieć Internetowa – korzystanie z przeglądarki, podstawy e-mail, wyszukiwanie i aplikacja na oferty pracy w sieci.

pobyt przedłużony, trwający łącznie do maksymalnie 3 miesięcy, dla 18 osób, na który składa się:

 • reintegracja zawodowa, obejmująca:
 1. praktyczną reintegracją zawodową - świadczenie pracy przez 4 dni w tygodniu, 6-8 godz./dziennie, w ramach jednego z warsztatów: porządkowego i pielęgnacji terenów zielonych, gastronomicznego, opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi,
 2. doradztwo zawodowe – indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, w wymiarze średnio 8 godz. dla uczestnika, których celem będzie wzmocnienie wsparcia w poszukiwaniu pracy. Zakres spotkań będzie obejmował: pomoc w poruszaniu się po rynku pracy, wyszukiwaniu ofert i kontakcie z potencjalnymi pracodawcami,
 3. warsztaty aktywizacji zawodowej (WAZ) – 24 godziny warsztatów w 2 grupach liczących 9 osób, których celem będzie indywidualizacja podejścia oraz wzmocnienie praktycznych umiejętności z zakresu poszukiwania pracy. Zakres warsztatów: aktywne poszukiwanie pracy, źródła ofert pracy, przygotowanie i składanie dokumentów aplikacyjnych, trening spotkań rekrutacyjnych, autoprezentacja,
 • reintegracja społeczna, obejmująca:
 1. Grupy wsparcia – kontynuacja comiesięcznych spotkań ze specjalistą (np. psycholog/psychoterapeuta/coach) w czterech 4-5 – osobowych grupach. Celem spotkań jest koncentracja na problemach związanych z niepowodzeniami zawodowymi: przezwyciężanie negatywnego nastawienia i zniechęcenia wywołanego niepowodzeniami w poszukiwaniu pracy, motywowanie, w tym wzajemne, przełamywanie barier mentalnych, otwarcie na zmiany i aktywizację społeczno-zawodową,
 2. Warsztaty socjoterapeutyczne – 24 godziny warsztatów w 2 grupach liczących 9 osób, których celem będzie zmiana stosunku do siebie i otoczenia, samoakceptacja, poprawa zdolności komunikacyjnych, poprawa funkcjonowania w środowisku społecznym i zawodowym. Zakres warsztatów: ekspozycja swoich mocnych/pozytywnych stron w tym wygląd, cechy charakteru, budowanie wspólnoty w rodzinie i miejscu pracy, wzmacnianie samodzielności i indywidualności, emocje-przeżywanie i odreagowywanie,
 3. Warsztaty „Wizerunek pracownika” – 16 godzin warsztatów w 2 grupach liczących 9 osób, których celem będzie budowa potencjału osobowościowego, kształtowanie i/lub wzmocnienie cech niezbędnych na rynku pracy. Zakres warsztatów: wizerunek pracownika – wygląd, ubiór, zachowanie; pożądane cechy pracownika, komunikacja z pracodawcą i/lub klientem, rozwój osobisty,
 4. Szkolenie „Prowadzenie działalności w sektorze Ekonomii Społecznej” – 32 godziny zajęć w 3 grupach liczących 6 osób, których
  celem będzie uzyskanie wiedzy i umiejętności na temat sektora Ekonomii Społecznej i prowadzenia w nim działalności. Zakres zajęć
  będzie obejmował: podstawowe informacje o sektorze Ekonomii Społecznej, Spółdzielnie Socjalne jako forma własnej działalności
  gospodarczej, zakładanie i prowadzenie Spółdzielni Socjalnych, pozyskiwanie klientów i zleceń,
 5.  Dyżur terapeuty – według potrzeb Uczestników projektu.
 6. Grupowe poradnictwo specjalistyczne - zajęcia w 3 grupach liczących 6 osób, których celem będzie nabycie/poprawa umiejętności uczestnictwa w życiu rodzinnym, społecznym oraz zawodowym:
 • 5 godz. poradnictwa psychologicznego w zakresie przełamania barier psychologicznych i emocjonalnych, poprawa potencjału osobowościowego, rozwiązywanie konfliktów i sytuacji kryzysowych, budowanie więzi w środowisku domu i pracy oraz
 • 5 godz. poradnictwa prawnego z zakresu podstawowych praw i obowiązków, podstaw prawa pracy,

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU - CIS - EDYCJA II

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE / IPZS wzór. / IPZS po m-cu próbnym /  IPZS cz. II B

TREŚĆ SPRAWOZDANIA

2017-2018


„Strzyżowskie Centrum Integracji Społecznej” nr RPPK.08.01.00-18-0026/16 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1. „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”.

TREŚĆ SPRAWOZDANIA