INFORMACJE DLA KANDYDATÓW


KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

O przyjęcie do strzyżowskiego CIS mogą starać się mieszkańcy Gminy Strzyżów, którzy podlegają wykluczeniu społecznemu, tzn. znajdują się w sytuacji ograniczenia lub niemożliwości pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym, niebędące w stanie własnym staraniem zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych, doświadczające ubóstwa. Wsparcie kierowane jest w szczególności do osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, borykających się z uzależnieniami czy dysfunkcjami.

Centrum dysponuje miejscami dla 20 osób, dla których prowadzona jest:

  • reintegracja zawodowa, tzn. praktyczne przyuczenie do zawodu oraz praktyka zawodowa w 3 warsztatach zajęciowych, realizowane przez 4 dni w tygodniu,
  • reintegracja społeczna w formie m.in. szkoleń, warsztatów, poradnictwa i doradztwa, realizowane przez 1 dzień w tygodniu.

JAKIE SĄ MOŻLIWE FORMY WSPARCIA?

Podstawowy pobyt w CIS trwa 12 miesięcy z możliwością przedłużenia dla części uczestników do maksymalnie 6 miesięcy.

Uczestnikom zajęć w CIS przysługują m.in.: świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych, 1 posiłek dziennie, badania lekarskie, szkolenia BHP, ubezpieczenie od NNW, obuwie i odzież robocza. Dla osób spoza Strzyżowa zapewniamy zwrot kosztów dojazdu. Aktywna postawa i postępy w procesie reintegracji, stanowią podstawę do przyznania nagrody finansowej w postaci premii motywacyjnej.

ZASADY I PROCES REKRUTACJI


Szczegółowe informacje nt. wolnych miejsc i zasad udziału w projekcie można uzyskać bezpośrednio u kadry CIS, pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzyżowie oraz Powiatowego Urzędu Pracy.

W dniu 20 lutego 2017 r., 20 osób rozpoczęło uczestnictwo w zajęciach Centrum na postawie Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego, stanowiącego dokument regulujący prawa i obowiązki pomiędzy CIS a jego uczestnikiem.