INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie, ul. Witosa 14 A, 38-100 Strzyżów.

Kontakt z nami można uzyskać:

  1. listownie: ul. Witosa 14 A, 38-100 Strzyżów
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej: kierownikcis@strzyzow.pl

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pan Piotr Krupa. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Centrum można uzyskać pod numerem telefonu: 535 976 983

Cele i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) oraz dla prawidłowej realizacji zadań ustawowych Centrum, w szczególności w oparciu o zapisy art. 8b ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 176), jak również inne przepisy prawa, do stosowania których zobligowane jest Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie, będące jednostką budżetową Gminy Strzyżów.

Odbiorcy danych osobowych Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być upoważnione podmioty oraz organy, które wykażą prawnie uzasadnione interesy.

Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń jak również podmioty oraz osoby fizyczne z którymi Centrum ma podpisane umowy na realizację zadań z zakresu reintegracji społeczno – zawodowej oraz obsługę administracyjną.

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.) – przez czas określony w tych przepisach.

Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 art. 8b ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, będą przechowywane okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono realizację usług na rzecz osób, których dane dotyczą.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
  3. prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  4. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);