DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

*deklaracja sporządzona, wg. wytycznych Ministerstwa Cyfryzacji: Warunki techniczne publikacji oraz struktura dokumentu elektronicznego „Deklaracji Dostępności” z dnia 2019-08-19. Wzór dokumentu umieszczony jest na stronie Ministerstwa Cyfryzacji

Wstęp Deklaracji

Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2017-12-20. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-25.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Strona została przystosowana zgodnie ze specyfikacją Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.1 na poziomie AA.

Opracowanie to, przygotowane przez organizację World Wide Web Consortium (W3C) uznaje się za najważniejszy dokument objaśniający zasady dostępności. Poniżej zamieszczamy wytyczne ze specyfikacji wraz z komentarzem, w jakim zakresie poszczególne wytyczne zostały zrealizowane.

ZASADA 1: POSTRZEGALNOŚĆ

1.1 TEKST ALTERNATYWNY – elementy nietekstowe, czyli zdjęcia i grafiki na stronach mają tekst alternatywny, tak, by mogły być one także dostępne dla osób niewidomych. Wyjątek stanowią zdjęcia załączone do sprawozdań na stronie https://cisstrzyzow.pl/realizowane-projekty/ – zdjęcia nie mają osobnej warstwy znaczeniowej, ich opis alternatywny może stanowić treść strony, której są częścią;

1.2 MEDIA ZALEŻNE OD CZASU – na stronie materiały audiowizualne i audio pojawiają się sporadycznie i nie mają znaczenia wiodącego w przekazywaniu istotnych treści, w związku z tym nie wprowadzono dokładnych transkrypcji. Do nagrań dodano opis ogólny, uzupełniony o treść wpisu / strony na której się znajdują. Wyjątek stanowi film i nagrania audio opublikowane we wpisie z dnia 20.06.2017: https://cisstrzyzow.pl/cis-w-mediach/, ponieważ stanowią materiał zewnętrzny i zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

1.3 MOŻLIWOŚĆ ADAPTACJI – dołożyliśmy starań, by struktura strony była jasna i przejrzysta. W tym celu wdrożyliśmy następujące rozwiązania: stosowanie nagłówków w odpowiedniej hierarchii, używanie list do grupowania linków, np. menu, sprawdzenie i korekta sekwencji nawigacji oraz czytania pod kątem logiki i intuicyjności. Na stronie nie ma tabel, ani formularzy kontaktowych.

1.4 TREŚĆ ROZRÓŻNIALNA – na stronie został wdrożony mechanizm umożliwiający zmianę następujących parametrów: rozmiar czcionki, czytelność czcionki, skala szarości, wysoki kontrast, negatywny kontrast, jasne tło, podkreślenie linków. Aby wywołać narzędzia dostępności, należy wywołać menu, używając czerwonej ikony widocznej w prawym górnym rogu ekranu. Wtyczka pozwala na zapamiętanie preferencji użytkownika i przechowuje te dane przez 12 h.

ZASADA 2: FUNKCJONALNOŚĆ

2.1 DOSTĘPNOŚĆ PRZY POMOCY KLAWIATURY – dołożyliśmy starań, aby każdy element serwisu, każda jego funkcjonalność była dostępna przy użyciu klawiatury. Po stronie można poruszać się korzystając wyłącznie z klawiatury za pomocą klawisza Tab i innych skrótów klawiaturowych;

2.2 WYSTARCZAJĄCA ILOŚĆ CZASU – na stronie nie ma zmieniających się dynamicznie treści, co daje użytkownikom możliwość na przeczytanie i przetworzenie wszystkich treści bez limitu czasu;

2.3 ATAKI PADACZKI – na stronie nie ma elementów, które mogłyby spowodować atak padaczki.

2.4 NAWIGACJA – przygotowaliśmy narzędzia, które pomogą użytkownikowi w nawigacji, znalezieniu treści i określeniu, gdzie się aktualnie znajduje. Wdrożono następujące rozwiązania: cel i kontekst linku – linki są opisane w jasny sposób z określeniem celu, tak, by użytkownik nie miał wątpliwości do tego, gdzie zostanie przekierowany, wszystkie linki otwierają się w tej samej karcie; wiele dróg: dołożyliśmy starań, by użytkownik mógł szybko dotrzeć do informacji lub ją odnaleźć, w tym celu utworzyliśmy mapę strony: https://cisstrzyzow.pl/mapa-strony na której użytkownik może odnaleźć listę wszystkich stron i wpisów oraz skorzystać z możliwości wyszukania; widoczność zaznaczenia – elementy zaznaczone są zaakcentowane czerwoną ramka; lokalizacja – ścieżka okruszków (breadcrumb – okruszki chleba) – na stronach umieszczono ścieżkę nawigacyjną, czyli linki powrotne do stron nadrzędnych;

2.5 SPOSOBY WPROWADZANIA DANYCH – nie dotyczy.

ZASADA 3 i 4: ZROZUMIAŁOŚĆ I KOMPATYBILNOŚĆ

Dołożyliśmy starań, aby treści umieszczane na stronie były czytelne i łatwe do zrozumienia, a poruszanie po stronie przewidywalne.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22, przeglądu dokonano w marcu 2021 r., 2022 r. i 2023 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Beata Turek-Mika, kierownikcis@strzyzow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 535 976 983. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. OPIS DOSTĘPNOŚCI WEJŚCIA DO BUDYNKU I PRZECHODZENIA PRZEZ OBSZARY KONTROLI – Budynek Centrum zlokalizowany jest  przy ul. Witosa 14A w Strzyżowie w niedalekiej odległości od dworca PKS oraz PKP. Jest to obiekt parterowy, posiadający dwa wejścia: główne wejście posiada podjazd (pochylnię) wraz z poręczą dla osób niepełnosprawnych, natomiast wejście drugie umożliwia bezpośredni dostęp do  budynku  z poziomu chodnika.
 2. OPIS DOSTĘPNOŚCI KORYTARZY, SCHODÓW I WIND. BUDYNEK – Centrum nie posiada schodów, ani wind. Dostęp do pomieszczeń wewnątrz zapewnia szeroki korytarz umożliwiający również osobie z niepełnosprawnością ruchową poruszającej się na wózku, dostęp do wszystkich pomieszczeń. Korytarz wyposażony jest w pochylnię oraz poręcz, wszystkie drzwi w budynku mają szerokość min.90 cm.
 3. OPIS DOSTOSOWAŃ, NA PRZYKŁAD POCHYLNI, PLATFORM, INFORMACJI GŁOSOWYCH, PĘTLACH INDUKCYJNYCH – Budynek posiada dwie pochylnie wraz z poręczą – na zewnątrz oraz wewnątrz budynku.Jedna z dwóch toalet posiada dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Pomieszczenie posiada poręcze i uchwyty dla niepełnosprawnych, suszarkę do rąk. Dodatkowo pomieszczenie wyposażone jest w przycisk alarmowy informujący pracowników jednostki, iż osoba znajdująca się wewnątrz, potrzebuje pomocy.
 4. INFORMACJE O MIEJSCU I SPOSOBIE KORZYSTANIA Z MIEJSC PARKINGOWYCH WYZNACZONYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – Centrum nie posiada własnych miejsc parkingowych. Zarówno pracownicy jak i klienci CIS korzystają z ogólnodostępnych miejsc parkingowych zlokalizowanych w dużej ilości w pobliżu budynku.
 5. INFORMACJA O PRAWIE WSTĘPU Z PSEM ASYSTUJĄCYM I EWENTUALNYCH UZASADNIONYCH OGRANICZENIACH – Warunkiem skorzystania przez osobę niepełnosprawną z uprawnienia jest konieczność posiadania certyfikatu, który potwierdza status psa asystującego, oraz zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Ponadto pies powinien być wyposażony w uprząż. Centrum jest bowiem miejscem pobytu dziennego 44 osób korzystających ze wsparcia w ramach prowadzonej przez jednostkę reintegracji społeczno – zawodowej.
 6. INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO NA MIEJSCU LUB ONLINE – Centrum nie dysponuje osobą tłumacza migowego na miejscu ani też w formie kontaktu online.

Koordynator ds. dostępności

Koordynator ds. dostępności to osoba, która odpowiada za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie oraz monitorowanie zapewnienia przez ten podmiot dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ponadto koordynator odpowiada za sporządzenie przez CIS w Strzyżowie planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Zadania Koordynatora dostępności:

 1. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Centrum,
 2. Odpowiedzialność za sporządzenie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Centrum, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1062),
 3. Bieżące monitorowanie działalności Centrum w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 4. Sporządzanie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i przekazywanie do właściwego miejscowo wojewody, co cztery lata, najpóźniej do dnia 31.03 od 2021 roku począwszy.

Kontakt:

Koordynator do spraw dostępności w Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie:

 • Beata Turek-Mika – Kierownik CIS w Strzyżowie
 • Marzena Dziadek – Podinspektor ds. kadr i płac CIS w Strzyżowie

Telefon kontaktowy: 535-976-983
e-mail: kierownikcis@strzyzow.pl

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696 z późn. zm.)

Pełny tekst ustawy:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001696