NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA – NOWA JAKOŚĆ PRACY

Nowa jakość, to najkrótsze określenie, jakim można scharakteryzować efekty niespełna dwumiesięcznej działalności Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie. Stworzone pod koniec ubiegłego roku Centrum Integracji Społecznej oferuje nową jakość życia swoim Uczestnikom oraz nową jakość pracy, którą świadczą.


Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie powstało w wyniku realizacji projektu „Strzyżowskie Centrum Integracji Społecznej”, dofinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Zostało utworzone Uchwałą Rady Miejskiej w Strzyżowie z dniem 1 października 2016 r., jako samorządowy zakład budżetowy Gminy Strzyżów. Zasady funkcjonowania i działalności CIS określa Ustawa o zatrudnieniu socjalnym. Decyzją Wojewody Podkarpackiego od dnia 1 grudnia 2016 r. utworzonej instytucji został nadany status Centrum Integracji Społecznej na 5 lat.

Od tego dnia CIS mógł rozpocząć swoją działalność. W wyniku przeprowadzonej rekrutacji, w którą włączony został Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzyżowie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie, do udziału w zajęciach CIS zostało wybranych 20 osób, spełniających warunki określone w Ustawie. Do Centrum trafiło 16 kobiet i 4 mężczyzn, zamieszkujących na terenie Gminy Strzyżów. Są to osoby w różnym wieku, od 22 do 60 lat, pochodzące z różnych środowisk, które mają za sobą różne, nierzadko trudne doświadczenia życiowe.  Cechą łączącą Uczestników jest brak pracy i niemożność jej samodzielnego znalezienia na lokalnym rynku. Sytuacja zawodowa podopiecznych CIS ma szansę ulec zmianie dzięki zajęciom w Centrum – czyli reintegracji zawodowej, będącej praktycznym przygotowaniem do zawodu oraz reintegracji społecznej, czyli udziałowi w zajęciach ze specjalistami, poradnictwie i doradztwie zawodowym oraz różnego typu kursach i szkoleniach. Celem działalności CIS jest aktywna integracja oraz zwiększenie szans na usamodzielnienie i poprawa zdolności do zatrudnienia jego podopiecznych. 20 lutego bieżącego roku pierwszych dwudziestu Uczestników strzyżowskiego CIS rozpoczęło, trwający co najmniej rok, pobyt w Centrum. Pierwszy miesiąc jest dla Uczestników zajęć w CIS miesiącem próbnym.


CIS jest podmiotem Ekonomii Społecznej, działającym na szczególnych zasadach. Jak dotąd instytucje tego typu nie funkcjonowały w Strzyżowie, ani w najbliższych okolicach. Z tego powodu pierwszy miesiąc pracy był też próbą dla kadry CIS.

Był to bardzo intensywny i wymagający czas dla wszystkich. Okres ten przeznaczono na wzajemne zapoznanie się, organizację pracy warsztatów oraz zajęć reintegracyjnych, rozpropagowanie informacji o rozpoczęciu działalności i możliwości skorzystania z usług CIS przez lokalne instytucje i przedsiębiorców. Wysiłek i zaangażowanie zarówno kadry jak i samych Uczestników zaowocował nawiązaniem wzajemnych relacji  i wytworzeniem pozytywnej atmosfery w samym Centrum, a przede wszystkim zaistnieniem na lokalnym rynku.


Najliczniejszy warsztat w strzyżowskim CIS to warsztat gastronomiczny, składający się z 10 osób. Dzięki uprzejmości Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Strzyżowie, który wyraził zgodę na współpracę z Centrum, Uczestniczki warsztatu gastronomicznego pomagają na szkolnej stołówce, gdzie przygotowują posiłki zarówno dla uczniów jak też wszystkich uczestników Centrum. Dzięki temu nabywają umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy w firmach z branży gastronomicznej lub też do rozpoczęcia samodzielnej działalności.

Drugi pod względem liczebności warsztat – porządkowy i pielęgnacji terenów zielonych, bardzo szybko dał się poznać jako zespół świadczący profesjonalne usługi porządkowe. Dzięki pracy Uczestników uporządkowany został teren wokół Centrum, natomiast Uczestniczki odpowiedzialne są za utrzymanie czystości w pomieszczeniach siedziby CIS. W  ciągu mijającego miesiąca warsztat porządkowy wykonał prace porządkowe m.in. w kilku Domach Ludowych na terenie Gminy Strzyżów, w parku przylegającym do Środowiskowego Domu Samopomocy, na kilku ulicach Strzyżowa, a także w kilku obiektach użyteczności publicznej.  Trzeci z działających warsztatów, czyli warsztat opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi tworzą Uczestniczki świadczące pomoc w opiece. Z ich usług skorzystał m.in. Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Zawadce, gdzie pomagały we wszystkich czynnościach na rzecz podopiecznych. Dwie spośród Uczestniczek tego warsztatu odwiedzały także domy podopiecznych MGOPS-u w towarzystwie opiekunek środowiskowych.

Początki działalności Centrum nie są czasem łatwym. W Centrum zetknęły się ze sobą osoby o ukształtowanych już charakterach, posiadające, różnorodne doświadczenia, przyzwyczajenia, a  także  potrzeby i oczekiwania. Jesteśmy zbiorem różnorodnych osobowości, których połączyło CIS i  zmobilizowało do wspólnego działania i  wspólnej pracy. Bywają także trudne dni i skomplikowane sytuacje. Wtedy razem poszukujemy rozwiązań. Staramy się, by podejmowane decyzje były jak najbardziej satysfakcjonujące dla wszystkich stron. Wszyscy także musimy przestrzegać reguł, które obowiązują w CIS. Po zakończeniu okresu próbnego 19 osób zdecydowało się na kontynuację pobytu w CIS.


Po zakończeniu miesiąca próbnego zostały zebrane opinie Uczestników Centrum, w których wyrazili oni swoje odczucia i obserwacje na temat CIS-u. Wypowiedzi te pokazują obraz strzyżowskiego CIS widziany oczyma jego podopiecznych. Poniżej prezentujemy ich fragmenty.


 „W okresie próbnym byłam w warsztacie gastronomicznym. Bardzo dużo się tam nauczyłam. Obierałyśmy warzywa, nauczyłam się obsługiwać maszynę do wyparzania naczyń, maszynę do obiórki ziemniaków. Pracuje tam na stałe 5 pań, które od dawna są kucharkami. Gotują dla ponad 400 dzieci. Po okresie próbnym przeniosłam się do warsztatu porządkowego i pielęgnacji terenów zielonych. Dostaliśmy zielone fartuszki i buty. W naszym warsztacie jest bardzo fajnie i wesoło. Pracujemy od 7:30 do 14:00. Później idziemy na obiad do szkoły. Obiady mamy bardzo dobre. Do każdego warsztatu mamy przypisaną panią, która zajmuje się każdą grupą. Warsztatem gastronomicznym zajmuje się pani Marzena, nad paniami, które pracują nad opieką osób starszych oraz sprzątaniem zajmuje się pani Joanna. Mamy również kierowniczkę, która ma na imię Beata i drugą panią, też Beatę. Nasza praca w tych warsztatach będzie trwać 12 miesięcy. Po 12 miesiącach będziemy mieć możliwość zatrudnienia. Jeden dzień w tygodniu mamy w naszym budynku, w którym się spotykamy i mamy różne zajęcia. Ostatnio mieliśmy spotkanie z Panią Policjantką. Dużo tutaj rozmawiamy np. o naszym życiu i jak się nam pracuje. Czasem ćwiczymy z naszą panią Asią (…) To jest zatrudnienie socjalne, za które dostajemy co miesiąc wypłaty.”

„Moja praca polega na przygotowaniu posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej. Na kuchni panuje miła atmosfera i kontakt w grupie. CIS to nie tylko praca, ale także różne zajęcia odbywające się raz w tygodniu szkolenia i warsztaty, z których dużo można się nauczyć i dowiedzieć. Za zajęcia i prace jest comiesięczne wynagrodzenie”.

„Do Centrum przyjęłam się, dlatego, bo lubię pracować w grupie z ludźmi, dobrze się czuję. Ja pracuję w warsztacie gastronomicznym. Bardzo mi się podoba współpraca z ludźmi i praca na kuchni, bo mogę się czegoś nauczyć, są też szkolenia i inne warsztaty, tak, że dobrze, że jestem w Centrum Integracji.”

 „Ja pracuję w gastronomii, uczymy się gotować obiady dla naszych pań i panów z CIS. Zapoznajemy się z metodami przyrządzania potraw, uczymy się współpracy w grupie. Panie kucharki są bardzo miłe, pomagają nam, tłumaczą jak mamy coś do wykonania”.

„Centrum Integracji Społecznej daje nam duże możliwości (….) również na usamodzielnienie się i poprawę zdolności w znalezieniu pracy w przyszłości. Warsztaty gastronomiczne dają nam możliwość nauki różnych metod wykonywania potraw, obliczania proporcji na osoby. Warsztaty te dają nam możliwość poznania nowych osób”.

 „Byłam osobą bezrobotną. W CIS jest nas 20 osób. Udział w warsztatach ma na celu zdobycie nowych umiejętności – na moim przykładzie gastronomicznych oraz kiedyś zdolności do podjęcia pracy samodzielnie. Swoją siedzibę mamy w nowowyremontowanym budynku koło stacji kolejowej. W CIS odbywają się interesujące zajęcia integracyjne ze wszystkich warsztatów. Zajęcia mają na celu zintegrowanie osób oraz przygotowanie nas do pracy. Na spotkaniach, które odbywają się raz w tygodniu rozmawiamy o swoich problemach i o tym co robimy na swoich warsztatach. Nasz warsztat gastronomiczny ma swoją działalność na stołówce szkolnej. Tam uczymy się przygotować posiłki dla dzieci i pracy w grupie. Po przeprowadzonym miesiącu próbnym mogę powiedzieć, że bardzo zżyłam się ze swoją grupą i osobami z innych warsztatów”.

„Jestem uczestnikiem w Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie, w którym powstało 3 warsztaty. Spotykamy się od 20.02.2017 r., przygotowując się do okresu próbnego, w którym uczestniczyłam w warsztacie gastronomicznym. Jest nas tam 10 osób, które są wspaniałe. Jest tam bardzo dobrze i mogę pracować w warsztacie gastronomii. Poznałam przyjemne osoby, z którymi mogę pracować”.

„W Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie zostało zatrudnionych 20 osób. Były to osoby długotrwale bezrobotne, bez prawa do zasiłku i bez żadnych szans na zatrudnienie. W tutejszym Centrum znalazły one pracę i nadzieję na lepsze dni. Uczestnicy mają obowiązek przychodzenia do pracy na ustaloną godzinę i wykonywać pracę od 6 do 8 godz. za wynagrodzenie ok. 750 zł/miesięcznie. Uczestnicy korzystają z ciepłego posiłku, codziennie od poniedziałku do piątku. Będą również organizowane kurs językowy, komputerowy, rozmowa z psychologiem, prawnikiem. Jeżeli ktoś z uczestników ma jakieś problemy lub pytania sprawy są rozwiązywane na bieżąco w grupie lub indywidualnie (….) Atmosfera jest ogólnie miła między uczestnikami, gdzie każdy boryka się ze swymi problemami czy smutkami, którymi się może podzielić lub „wygadać”.”

„W pierwszym miesiącu uczestnicy zostali przeszkoleni, następnie wysłani do odpowiednich warsztatów, gdzie nabywali umiejętności potrzebne do podjęcia pracy. Obecnie uczestnicy mogą już samodzielnie wykonywać swoje obowiązki”.

„Jest nas 20 osób na tych warsztatach. Mamy bardzo dobrych opiekunów, kierownictwo i siedzibę. Zdobywamy tutaj zdolność do samodzielnego świadczenia pracy na rynku.”

„Pracuję w warsztacie porządkowym i pielęgnacji terenów zielonych. Bez wątpienia praca w tym warsztacie przyczynia się do poprawy zdolności do zatrudnienia, chodzi mi o ilość i rodzaje wykonywanych prac. Na przykład prace w ŚDS w Strzyżowie. Są to prace pielęgnacyjne na terenie otaczającego parku, przecinka drzew i krzewów, grabienie liści, usuwanie śmieci, porządek przed budynkiem. W planie są także prace remontowe. W przyszłości planowane są w innych miejscowościach. Wszystko to rzeczywiście rozwija umiejętności zawodowe lub pozwala nabyć nowe. Co jest bardzo ważne atmosfera w grupie porządkowej jest bardzo dobra, jest to jedna z najważniejszych spraw. Jedzenie jest pyszne (chodzi o warsztat gastronomiczny). Ogólnie rzecz biorąc jestem bardzo zadowolony z pracy w CIS.”

„Bardzo lubię uczestniczyć w zajęciach w Centrum. Jestem w grupie sprzątającej. Pracujemy od godziny 7:30 do 14:00, chodzimy na obiady. Bardzo lubię koleżanki. Bardzo mi się w CIS-ie podoba.”

„Zajmujemy się pracami porządkowymi: sprzątanie chodników po zimie z piachu, wywożenie liści po zimie z parku, grabienie, przecinka krzaków, drzewek. Dostajemy ciepły posiłek. Jestem osobiście zadowolony z pracy, którą dostałem dzięki Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie.”

„Około połowy stycznia 2017 r. dowiedziałem się o planowanym utworzeniu Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie w skrócie CIS. Postanowiłem spróbować, choć z początku nie wiedziałem co to jest. Zostałem zakwalifikowany i 20.02  zacząłem pracę przy pracach porządkowych. Zamiataliśmy chodniki, itp. Teraz sprzątamy park przy Domu Pomocy. Jestem już po okresie próbnym. Pracujemy cztery dni, natomiast piąty dzień przeznaczony jest na integrację, szkolenia i spotkania z ciekawymi ludźmi. Dostajemy ciepłe posiłki w szkole. Jestem zadowolony z pracy, jedynie przeszkadza trochę pogoda. Myślę, że celem tego projektu jest poznanie nowych ludzi, nabranie pewności siebie, łatwiejszy kontakt z ewentualnym pracodawcą, a w końcu znalezienie pracy. Mam cichą nadzieję, że mi się to uda.”

„Głównym powodem tego, że tutaj jestem, było zrobienie coś dla siebie, przede wszystkim wyjście z domu i kontakt z ludźmi, ponieważ moje ostatnie kilka lat poświęciłam wychowując dzieci. Jestem zadowolona z tego, że oprócz swojej rodziny mogę pomagać także innym osobom, starszym, którzy mogą na mnie liczyć i na moją pomoc w codziennych czynnościach.”

„Jestem uczestnikiem CIS w Strzyżowie (…) Nasze spotkania są bardzo miłe i przyjemne, mają na celu zmianę nastawienia do życia, poprawę motywacji do pracy. (…) Jestem bardzo zadowolona, mam kontakt z ludźmi, lubię pomagać i cieszę się, że jestem komuś potrzebna (…) Poznałam wielu wspaniałych, wartościowych ludzi, mamy tu wzajemne wsparcie. Można wyjść z domu i to ma też swoje dobre strony.”

„W Centrum pracuje mi się bardzo dobrze jest miła atmosfera, mam bardzo fajne koleżanki. Panie kierowniczki są bardzo miłe i pomocne, bardzo miło mi się z nimi rozmawia, jestem zadowolona, że podjęłam pracę w Centrum Integracji Społecznej.”

„CIS w Strzyżowie działa od 20.02.2017 początki jak zawsze są trudne, powodem jest niewielka wiedza o tego typu działalności (…) CIS dzieli się na trzy grupy (…) Warsztat porządkowy zajmuje się utrzymaniem zieleni, sprzątaniem chodników, ulic, drobnymi pracami remontowymi, typu malowanie pomieszczeń itp. (…) Zajęcia integracyjne służą omówieniu wszystkich spraw dotyczących naszej pracy, poznaniu się, omówieniu naszych problemów. Najważniejsze w całej działalności CIS-u jest to, że uczestnicy programu robią coś pożytecznego dla Miasta i Gminy, zarabiają, nie licząc tylko na pomoc z MGOPS.”*


Zacytowane fragmenty wypowiedzi obrazującą różnorodność osobowości, potrzeb i motywacji. Niewątpliwym sukcesem jest, że już po tak krótkim czasie, pomimo różnych trudności, udało nam się stworzyć wspólnotę pracy, dążeń i celów, mającą cechy niemal rodziny. Nową jakość życia oraz pracy. Wyrażamy nadzieję, że Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie będzie nadal tak szybko i owocnie się rozwijać.


Nasze Centrum ma możliwość realizacji różnorodnych zleceń w ramach prowadzonych warsztatów. Podmioty i instytucje korzystające z usług CIS w okresie pierwszego miesiąca jego funkcjonowania, wyrażały zadowolenie z podjętej współpracy oraz zadeklarowały chęć jej kontynuacji.

Hasłem przewodnim naszej pracy są słowa: „Pracujemy dla Ciebie”.

Zapraszamy do współpracy.

*W cytowanych wypowiedziach zachowano oryginalną składnię.